Kaluzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w z siedzibą w Jaskrowie, reprezentowany przez Dyrektora Roberta Knysaka, email 34 3284 771
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w ZSP w Jaskrowie Cezarego Nowickiego, email inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.
  3. Pani/Pana dane osobowe, dane uczniów przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa ,na podstawie art. 6 ust1 lit. a, c, e oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z poźn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data utworzenia 2019.05.08 02:42:28
Utworzone przez administrator
Data zmiany 2022.05.19 02:27:58
Zmienione przez administrator
Ilość wyświetleń 761
lp. rodzaj zmiany data zmiany autor zmiany
1 Zmiana 2022.05.19 02:27:58 administrator pokaż
2 Utworzonie strony 2019.05.08 02:42:28 administrator pokaż
Powrót